Registration of New Client

Online Registration Form
 1. (*)
  ورودی نامعتبر
 2. گواهینامه درخواستی(*)  ورودی نامعتبر
 3. Other
  ورودی نامعتبر
 4. نام شرکت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. Company Name(*)
  ورودی نامعتبر
 6.  
 1. آدرس دفتر مرکزی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. آدرس کارخانه/ شعبه
  ورودی نامعتبر
 3. Main Office address
  ورودی نامعتبر
 4. Other Address
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 6. فکس
  ورودی نامعتبر
 7. وب سایت
  ورودی نامعتبر
 8. پست الکترونیک(*)
  ورودی نامعتبر
 9. کشور
  ورودی نامعتبر
 10. استان
  ورودی نامعتبر
 11. شهر(*)
  ورودی نامعتبر
 12. کدپستی
  ورودی نامعتبر
 13.  
 1. دامنه (زمینه) فعالیت(*)
  ورودی نامعتبر
 2. Scope(*)
  ورودی نامعتبر
 3. تعداد کارکنان(*)
  ورودی نامعتبر
  نفر، شامل همه ی کارکنان تمام وقت در تمام شیفت ها و همچنین تمام دیگر کارکنان قراردادی، پاره وقت و فصلی
 4. یک شیفت
  ورودی نامعتبر
 5. دو شیفت
  ورودی نامعتبر
 6. سه شیفت
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد افراد موثر
  ورودی نامعتبر
 8. تعداد کل نفرات
  ورودی نامعتبر
 9. تولید
  ورودی نامعتبر
 10. فروش
  ورودی نامعتبر
 11. مدیریت - کنترل کیفیت
  ورودی نامعتبر
 12. خرید
  ورودی نامعتبر
 13. نیمه وقت
  ورودی نامعتبر
  نفر - چهار ساعت در روز
 14. پیمانکار
  ورودی نامعتبر
 15. فروشندگان، رانندگان، خدمات
  ورودی نامعتبر
 16. حمل و نقل، مونتاژ، کارگر نیمه ماهر
  ورودی نامعتبر
 17. فرآیندهای برون سپاری
  ورودی نامعتبر
 18. اگر جواب مثبت است، لطفا توضیح دهید:
  ورودی نامعتبر
 19. میزان مونتاژ در کل فرآیند تولید برابر است با
  ورودی نامعتبر
 20. لطفا در صورت لزوم در مورد میزان و چگونگی انجام آن توضیح مختصری دهید:
  ورودی نامعتبر
 21.  
 1. اظهارنامه
 2. a) به موجب این سند اعلام می دارم که اطلاعات وارد شده در این فرم، معتبر و صحیح می باشد.
 3. b) متعهد می شوم که با مقررات و شرایط ذکر شده در قرارداد صدور گواهی نامه، موافقت نمایم.
 4. b) متعهد می شوم که با مقررات و شرایط ذکر شده در قرارداد صدور گواهی نامه، موافقت نمایم.
 5. نام مشتری، مدیرعامل/ نماینده مدیریت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. زمان مورد درخواست برای ممیزی

  ورودی نامعتبر
 7. آیا سیستم یکپارچه مدیریت در سازمان شما پیاده شده است؟
  ورودی نامعتبر
 8. آیا یک روش اجرایی برای بازنگری های مدیریت که همه استراتژی ها و برنامه های کسب و کار را در نظر بگیرد ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 9. آیا یک روش اجرایی برای ممیزی داخلی ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 10. آیا یک روش یکپارچه برای خط مشی و اهداف ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 11. آیا یک روش اجرایی برای فرآیندهای سیستم ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 12. آیا یک فرآیند مستندسازی شامل ساختارهای کاری از جمله دستورالعمل ها ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 13. آیا یک روش اجرایی کلی برای بهبود مکانیزم ها از جمله اقدام های اصلاحی و پیشگیرانه، اندازه گیری ها و بهبود مستمر ایجاد شده است؟
  ورودی نامعتبر
 14. یک خط مشی کلی برای برنامه ریزی با استفاده مناسب از ابزارهای مدیریت ریسک در کسب و کار وجود دارد؟
  ورودی نامعتبر
 15. وظائف، مسئولیت ها و حمایت های مدیریتی یکپارچه وجود دارد؟
  ورودی نامعتبر
 16. فرآیندهای شناسایی شده در سازمان را نام ببرید:
  ورودی نامعتبر
 17. نکات دیگر- بی طرفانه تکمیل شود:
 18. زبان ممیزی
  ورودی نامعتبر
 19. شرایط ایمنی محیط انجام ممیزی
  ورودی نامعتبر
 20.  
 1. آیا تابحال هرگونه خدمات مشاوره مربوط به صدور گواهینامه سیستم مدیریت قبل از ممیزی در این زمان دریافت کرده اید؟
  ورودی نامعتبر
  درصورت مثبت بودن جواب، به موارد زیر پاسخ دهید:
 2. 1- سازمان مشاور
  ورودی نامعتبر
 3. 2- مشاور
  ورودی نامعتبر
 4. 3- موارد دیگر
  ورودی نامعتبر
 5. ISO 14001 تاثیر فعالیت های سازمان بر محیط زیست
 6. سازمان شما در کدامیک از شرایط محیطی زیر واقع شده است؟
  ورودی نامعتبر
 7. عواملی که باعث آلودگی می شوند
  ورودی نامعتبر
 8. عواملی که باعث آلودگی آب می شوند
  ورودی نامعتبر
 9. انواع اتلاف یا هر نوع مستقیمی از اتلاف
  ورودی نامعتبر
 10. عواملی که باعث آلودگی خاک می شوند
  ورودی نامعتبر
 11. عواملی که باعث آلودگی صوتی و لرزش می شوند
  ورودی نامعتبر
 12. وضعیت سنجه های زیست محیطی
  ورودی نامعتبر
 13. بازبینی اولیه زیست محیطی
  ورودی نامعتبر
 14. داشتن لیسانس های محیط زیستی
  ورودی نامعتبر
 15.  
 1. ISO 22000 - درصورت استقرار این سیستم در سازمان، تکمیل گردد
 2. آموزش و یا پیاده سازی سیستم HACCP
  ورودی نامعتبر
 3. تعداد محصولات تولیدی
  ورودی نامعتبر
 4. تعداد خطوط تولید
  ورودی نامعتبر
 5. توسعه محصول
  ورودی نامعتبر
 6. تعداد CCPs
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد عملیات PRPs
  ورودی نامعتبر
 8. لطفا کد زیر را وارد کنید:(*)
  لطفا کد زیر را وارد کنید:
    Refreshورودی نامعتبر

About IPSA

IPSA Cert is a ISO certification body & Training body. Arvand samane pishgaman sanat ( IPSA Cert ) started his work in 2010. This company Opened under the consideration of  Babak Rayt who has more than 18 years experience in quality management system and worked for different companies and as a lead auditor, audited many companies in different scope. Read more

 

Contact IPSA

Address: Unite 4, 1 st Floor, No 70, Shahid Kabiri (Dezashib) Ave, Tehran- IRAN, 

Tel: (+9821) 22714021

 telegram.me/ipsacert